ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a személyes adatok kezeléséről a

best4pets.hu webshop

használatával kapcsolatosan

 

BEVEZETÉS

Az Ő.P.A. Kft., a továbbiakban „Adatkezelő” által üzemeltetett best4pets.hu honlapon elérhető webshop szolgáltatásai érdekében szeretné elkötelezni magát a biztonságos és megbízható internetes kereskedelem, a személyes adatok védelme mellett.

Adatkezelő megnevezése: Ő.P.A. Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg-01-09-692797

Adatkezelő székhelye: 1121 Budapest, Rácz Aladár köz 7
Adatkezelő elektronikus címe:  info@best4pets.hu
Adatkezelő képviselője: Őri-Korompai Eszter

Adatkezelő a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR) tiszteletben tartása mellett végzi.

Személyes adatait az alábbi alapelvek alapján kezeljük:

 1. a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
  b) célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen;
  c) adattakarékosság: a személyes adatok adatkezelését és mennyiségét a szükséges mértékre korlátozzuk, hogy céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek
  d) pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük; mindent megteszünk annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük;
  e) korlátozott tárolhatóság: a személyes adatokat a cél eléréséhez és jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk
  f) integritás és bizalmas jelleg: megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
 2. g) elszámoltathatóság: az Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért és képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Érintett Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
Adattovábbítás Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
Adatvédelmi Incidens Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG: WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ BÖNGÉSZÉS, LÁTOGATÁS

Internetes oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető oldalainkon regisztráció és személyes adatainak megadása nélkül kereshet. Internetes látogatásáról gyűjtött adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére.

3. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG: WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS REGISZTRÁCIÓVAL VAGY REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL

 Az Érintett a webshop termékeit saját fiók létrehozásával (regisztráció) vagy regisztráció nélkül is megvásárolhatja.

 Jogalap: A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Adatkezelés célja: a weboldalon keresztül terméket megrendelő Érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

Az Érintettek körének meghatározása: minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával terméket rendel.

Kezelt adatok kategóriái és céljai:

megrendelő szervezet neve azonosítás, számlázás
Név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
jelszó belépés/azonosítás (regisztráció esetén)
ország számlázáshoz szükséges adat
város számlázáshoz szükséges adat
cím számlázáshoz szükséges adat
telefonszám kapcsolattartás
megrendelt termék megnevezése és darabszáma teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat
fizetési mód számlázáshoz szükséges adat
számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok) számlázáshoz szükséges adat
szállítási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok) szállításhoz szükséges adat
rendelésazonosító megrendelés későbbi visszakereshetőségéhez szükséges
rendelés dátuma teljesítéshez, visszakereshetőséghez szükséges

Adatkezeléssel érintett tevékenység folyamata: Az Érintett a weboldalon biztosított módon elküldi megrendelését az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza. Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról vagy amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja.

Adatkezelés időtartama: a megrendelésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, az olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.  A számlázást az Adatkezelő munkatársai a szamlazz.hu rendszerben végzik.

Az adatkezelés címzettjei: Az Adatkezelő munkatársai vagy alkalmazottjai dolgozzák fel a rendeléseket.

 4. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG: WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS TELEFONON VAGY FACEBOOK ÜZENETEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ RENDELÉSSEL

Jogalap: A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Adatkezelés célja: a weboldalon keresztül terméket megrendelő Érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

Az Érintettek körének meghatározása: minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával terméket rendel.

Kezelt adatok kategóriái és céljai:

név azonosítás
ország számlázáshoz szükséges adat
város számlázáshoz szükséges adat
cím számlázáshoz szükséges adat
telefonszám kapcsolattartás
megrendelt termék megnevezése és darabszáma teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat
fizetési mód számlázáshoz szükséges adat
számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)* számlázáshoz szükséges adat
szállítási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)* szállításhoz szükséges adat
rendelés dátuma teljesítéshez, visszakereshetőséghez szükséges

Adatkezeléssel érintett tevékenység folyamata: Az Érintett a telefonon, a honlapon meghatározott telefonszámon vagy a facebook üzenetküldő szolgáltatásán keresztül üzenetben megkeresi az Adatkezelőt és szóban vagy írásban egyeztetik a kezelt adatokat és a fizetés módját. Az adatkezelő papír vagy elektronikus úton rögzíti a megrendelés adatait. A papír alapon kezelt megrendelések dokumentumait Adatkezelő zárt szekrényben tartja és a munkatársai, alkalmazottai, könyvelője fér hozzá. Az elektronikusan rögzített adatok biztonságos kezeléséről Adatkezelő gondoskodik.

Adatkezelés időtartama: a megrendelésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, az olyan adatok vonatkozásában pedig, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. A számlázást az Adatkezelő munkatársai a szamlazz.hu rendszerben végzik.

Az adatkezelés címzettjei: Az Adatkezelő munkatársai vagy alkalmazottai dolgozzák fel a rendeléseket.

5. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG: HÍRLEVÉL KÜLDÉSE, REKLÁMOK KÜLDÉSE (eDM)

Érintett a hírlevél szolgáltatás igénybevétele előtt a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

 A kezelt adatok köre és célja:

teljes név Azonosítás
email cím hírlevél kiküldése

Adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő termékeivel kapcsolatosan.

 Jogalap: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, előzetes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő termékeivel kapcsolatosan rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

Kik kezelik az adatokat: A hírlevelet kizárólag az Adatkezelő munkatársai kezelik.

Meddig kezelik az adatokat: Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy megerősítést nem ad. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Leiratkozás: Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat az Adatkezelő által a honlapon megadott bármely elérhetőségén, írásban (email, postai levél) vagy a hírlevél végén levő linkre kattintva.

Reklám tartalmú üzenetek küldése: A hírlevélre történő feliratkozással együtt Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival a honlapon megadott elérhetőségein megkeresse és a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről a honlapon megadott bármely elérhetőségén, írásban (email, postai levél) vagy az üzenetben lévő linkre kattintva. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

Kupon: A hírlevélre történő feliratkozásnál az Érintett feliratkozó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy 5%-os árkedvezményt biztosító kupont kapjon a megadott email címére, amit a jövőbeni vásárlásakor egy alkalommal érvényesíthet, az általa választott rendelésnél. A kupont emailen kapja meg az Érintett.

6. ÜGYFÉLKAPCSOLAT

Ha az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merül fel az Érintett részéről, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az Adatkezelővel. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben kezelhető, ha a hozzájárulást és/vagy regisztrációt a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

7. PANASZKEZELÉS

Az Érintettek köre: A webshopban vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi Érintett.

Kezelt adatok köre és célja:

teljes név Azonosítás
email cím Kapcsolatteremtés
Telefonszám Kapcsolatteremtés
számlázási név és cím a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése

Az adatkezelés időtartama: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait 5 évig őrzi meg az Adatkezelő.

Az adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Amennyiben Érintett nem ad meg elégséges személyes adatot a panasz elbírálásához, panaszát nem tudjuk elbírálni.

8. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAINAK ISMERTETÉSE: 

Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, melyet a Bevezetésben meghatározott elérhetőségeken kezdeményezheti írásban.

Intézkedés: Adatkezelő az intézkedést igénylő bármely kérelemről ésszerű határidőn belül, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást ad akár a kérelem teljesítéséről vagy elutasításáról hozott intézkedéseiről. Az intézkedések elmaradásáról Érintett panaszt nyújthat be a lent meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy bíróságnál.

9. ADATTOVÁBBÍTÁSI TEVÉKENYSÉG: SZÁLLÍTÁS

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás, termék kézbesítése (csomagpontok)

A termék házhozszállítása esetén vagy ha az Érintett a rendelt termék csomagponton történő elhelyezését kéri, úgy a házhozszállítást végző társaság vagy a terméket kézbesítő csomagpont is hozzájut a házhozszállítás teljesítéséhez szükséges adatokhoz:

Futárszolgálat: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2., Cg.: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44); adatvédelmi szabályzat: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

A kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, amennyiben a fizetés utánvéttel történik a számlázási cím és a fizetendő összeg.

Az Érintettek köre: A házhozszállítást vagy csomagpontra szállítást kérő valamennyi Érintett.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz vagy csomagpontra történő szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szállítást végző cég határozza meg.  Az Adatfeldolgozás jogalapja: az Érintett hozzájárulása a szolgáltatás teljesítése érdekében.

10. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelő megfelelő szervezési és műszaki intézkedéseket alkalmaz a személyes adatok védelmére. Az adatokhoz hozzáférő munkatársaink kötelesek betartani, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és hogy titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezése után is fennáll. Ezen felül munkatársaink behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályozást, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel. A belépés és a vásárlói profilhoz való hozzáférés jelszóval védett, a személyes adatokat és jelszókat a technika mai állása szerint védett szerveren tároljuk.

11. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

12. COOKIE-K (SÜTIK)

A weboldalra látogatással az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő cookie-kat használ a weboldallal összefüggésben. A cookie-t felhasználásának elsődleges célja a weboldal megfelelő működtetése, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az így nyert információkat felhasználhatja arra, hogy a weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen, azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon. Itt tudja megtekinteni cookie szabályzatunkat.

Amennyiben Érintett nem szeretné, hogy a fentiek szerint információkat gyűjtsenek róla a weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. Rögzítésre csak a domain név, az IP-cím, számítógépe konfigurációja és böngészőjének típusa kerül. Adatkezelő szintén automatikusan rögzíti azokat az internet-oldalakat, ahonnan Érintett eljutott hozzá, és azokat is, amelyeket a weboldalon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az Érintett személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Érintett, mint magánfelhasználó, teljesen névtelen marad. Ezen felül böngészését Adatkezelő nem követi nyomon.

13. KAPCSOLAT

Amennyiben kérdése lenne az Ő.P.A. Kft adatvédelmével kapcsolatban, forduljon adatvédelemmel megbízott munkatársunkhoz az alábbi elérhetőségen, aki felvetései vagy panasza esetén szívesen áll rendelkezésére. Amennyiben véleménye szerint nem jutott megfelelő jogorvoslathoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken: posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., cím:1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefonszám:+36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu. Jogorvoslatért fordulhat továbbá a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

 

best4pets.hu – Ő.P.A. KFT
Ügyvezető igazgató: Őri Péter és Őriné Győrvári Györgyi
Kapcsolattartó: Őri Péter és Őriné Győrvári Györgyi
1121 Budapest, Rácz Aladár köz 7.
Telefon: (30) 697 16 76
Email: info@best4pets.hu

A honlap technikai követelményei

Cookie-k
Oldalaink megtekintése csak olyan böngészővel lehetséges, melyekben ezek engedélyezve vannak.
A Cookie-k engedélyezésének menete:

Mozilla Firefox angol:
Edit -> Perferences -> Privacy -> Cookies -> Allow sites to set cookies

Mozilla Firefox magyar:
Eszközök -> Beállítások -> Adatvédelem -> Sütik fül -> Sütik engedélyezése pipa

Internet Explorer angol:
Tools -> Perferences -> Privacy -> csúszka = medium

Internet Explorer magyar:
Eszközök -> Internetbeállítások -> Adatvédelem fül -> csúszka = közepes

Javascript
Oldalaink megtekintése csak olyan böngészőkkel lehetséges, melyek ezt a technológiát támogatják.
A JavaScript-k engedélyezésének menete:

Mozilla Firefox angol:
Edit -> Perferences -> Content -> Enable JavaScript

Mozilla Firefox magyar:
Eszközök -> Beállítások -> Tartalom -> JavaScript engedélyezése

Internet Explorer angol:
Tools -> Perferences -> Privacy -> csúszka = medium

Internet Explorer magyar:
Eszközök -> Internetbeállítások -> Adatvédelem fül -> csúszka = közepes

Böngésző
Oldalaink az összes korszerű böngészőn működnek, többek között:

 • Mozilla Firefox (Windows, Linux, MacOSX)
  • Opera
  • Internet Explorer (6.x vagy magasabb verziószám)

Képernyőfelbontás
Az oldal tökéletes megjelenéséhez legalább 1024×768-as képernyőfelbontás szükséges.
A termékekről illusztrációként megjelenített képek különbözhetnek a valóságtól. Ez függ a különböző monitorok típusától, minőségétől és korától, ezért a látott színek kis mértékben eltérhetnek.

Kapcsolat

Jelenleg nem vagyunk itt, de ha üzenetet hagysz, hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot!

0

Kezdj el gépelni, és üss Enter-t a kereséshez.